Examination Schedule: 4 Yrs Bachelor Level 1st Year – 2078

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७८ सालमा संचालन गरिने ४ वर्षे व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षाशास्त्र संकाय र विज्ञान तथा प्रविघि अध्ययन संस्थान तर्फ स्नातक तह प्रथम वर्ष नियमित परीक्षा  दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ । साथै परीक्षार्थी आफुले परीक्षा दिनु पर्ने कुन कुन  कोड र विषय हो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनु पर्ने छ यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि.वि प.नि.का जवाफदेही नहुने कुरा पनि यसै सूचनाद्वारा सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराईन्छ ।

4 Yrs B. B.S.  1st  Year

 

  4 Yrs B. B. S.  1st  Year  परीक्षा समयः  :०० बजेदेखि १०:०० बजेसम्म 

Date 4 Years Management (B. B. S.)
2078/11/13 MGT-201 Business English
2078/11/15 MGT-207 Micro Economics for Business
2078/11/18 MGT-202 Business Statistics
2078/11/20 MGT-213 Principles of Management
2078/11/22 MGT-211 Financial Account & Analysis

 

4 Yrs B. Ed.  1st  Year  परीक्षा समयः १२.०० बजेदेखि .०० बजेसम्म 

Date 4 Years Education (B. Ed.)
2078/11/13 Ed. -412 Philosophical and Sociological Foundation of Education
2078/11/15 Eng. Ed.- 411- General English
2078/11/18 Nep. Ed -401 Compulsory Nepali
2078/11/20 Major Subjects – 416

नेपाली शिक्षा (नेपाली कथा र उपन्यास) Eng. Ed. -Foundation of Language and Linguistics_Math Ed .-Foundation of Mathematics_ Sc. Ed. -Chemistry-I_ HP. Ed. Foundation of Health Ed./Pop. Ed.- Foundation of Population_ Geo. Ed. -Physical Geography _ Eco. Ed. -Economics Analysis _ Hist. Ed.- Ancient and Medieval History of Nepal_ Pol. Sc. Ed. -Political Thinkers_ Ed. Pm. -Education Administration_  Socioal studies-416

2078/11/22 Major Subjects-417

नेपाली शिक्षा (नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध) Eng. Ed. -Reading writing and Critical Thinking_ Math. Ed. –calculus-I _ Sc. Ed. -Physics-I_ HP. Ed -Foundation of Physical Ed._ Pop. Ed. -Quality of life_ Geo. Ed.-Human Geography_ Eco. Ed. – Quantitative Techniques_ Hist. Ed. -Socio-Cultural and Economics_ Pol. Sc. Ed.-Political Analysis_ Ed. Pm -Development of Education in Nepal Social studies-417

2078/11/25 Minor Subjects: नेपाली शिक्षा (नेपाली कथा र उपन्यास) Eng. Ed. Foundation of Language and Linguistics/Math. Ed. Foundation of Mathematics I/ HP. Ed. Foundation of Health Ed../Pop. Ed. Foundation of Population Ed./Geo. Ed. Physical Geography/Eco. Ed. Economics Analysis/Hist. Ed. Ancient and Medieval History of Nepal/Pol. Sc. Ed. Political Thinkers/Ed. Pm Education Administration/Animal Science-418
2078/11/27 Minor Subjects:

P. Ed. -Foundation of physical  Edu._ Eco. Ed -Quantitative Techniques-419_Plant Science, Teaching Social studies-418

Leave a Reply