सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः २०८०/०६/१७
आ.व. २०८०/८१ मा यस क्याम्पसको निम्ति आवश्यक पर्ने निम्नानुसारका सामान तथा सेवाहरु आपुर्ति गर्न इच्छुक इजाजत प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी एवं संस्थाहरुबाट सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम १८ बमोजिम सूचि दर्ताका लागि योे सुचना प्रथम पटक प्रकासित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र माग बमोजिम आफूले गर्न चाहेको कार्यका लागि यस क्याम्पसको प्रशासनमा विषयगत रुपमा रीतपूर्वकको छुट्टाछुट्टै दरखास्त दर्ता गराउनुहुन सम्बद्ध सबैमा सूचित गरिएको छ ।

खरीद तथा आपूर्तितर्फ
१. मसलन्द तथा कार्यालय सामान
२.कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर, फोटोकपि
३. फ्लेक्स तथा अन्य छपाई सम्बन्धि
४. फर्निचर (फाइबरको डेस्क बेन्च, सेतोपाटी, मेच, टेबल, दराज)
५. पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ पुस्तकहरु
६. खेलकूद सामग्री
७. खानेपानी
८. विद्युतीय सामग्री
९. अल्मुनियम पार्टेसन

मर्मततर्फ
१. कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर लगायत अन्य विद्युतीय उपकरण

दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु
१. फर्म, कम्पनि दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ता र आ.व. २०७८/७९ कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरुको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपिहरु।

Leave a Reply