परीक्षा सम्बन्धि सूचना

पहिलो बर्षको प्रथम त्रैमासिक परिक्षा र तेस्रो बर्षको दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको रुटिन प्रकाशित गरिएको छ।

B.Ed. 1st / B. B.S. 1st Year

First Term Exam Routine

Time: 6:30 AM to 8:00AM

Date B.Ed. 1st Year B.B.S. 1st Year
2079/12/17 C. English  ( 411) Business English (201)
2079/12/19 C. Nepali (401) Financial Accounting and Analysis (211)
2079/12/21 Foundation of Language & Linguistics/ नेपाली कथा र उपन्यास  Business Statistics (202)
2079/12/22 Philosophical & Sociological Foundation of Education (412) Micro Economics for Business (207)
2079/12/23 Reading Writing & Critical Thinking/नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध/Foundation of Physical Education(417) Principles of Management (213)
2079/12/24 Foundation of Health

 

B.Ed. 3rd Year/ B. B.S. 3rd Year

Second Term Exam Routine

Time : 6:30AM to 9:30 AM

Date B.Ed. 3rd Year B.B.S. 3rd Year
2079/12/19 431 Curriculum and Evaluation Business Law
2079/12/21 Teaching HPE (Major/Minor) Taxation in Nepal
2079/12/22 ELT 434

नेपाली भाषा शिक्षण
मेजर/माइनर (४३३/४३९)

Business Environment and Strategic Management
2079/12/23 Basic Research in HPE 434

Critical Readings in English 432

प्रायोगिक भाषा विज्ञान ४३४

 Foundation of Financial Systems

 

2079/12/24 English for Mass Communication 433

Health Promotion and Env Health (433)

साहित्यशास्त्र, नेपाली समालोचना (४३५)

Fundamentals of Marketing

 

– बुझाउन बाँकी मासिक शुल्क अनिवार्य बुझाउन सुचित गरिन्छ ।
– सवै परीक्षाहरू अनिवार्य रूपमा दिनु पर्नेछ अन्यथा रू ५००/– जरिवाना लाग्नेछ ।

परीक्षा समिति

Leave a Reply